Volgen

Aanmelding afsluiten

NIEUW: Gegevens “Afsluiting” WIZportaal

In WIZportaal zijn in september 2018 op het scherm Aanmelding enkele extra velden toegevoegd. Het gaat om de volgende vier velden:

 1. Situatie bij afsluiting
 2. Ondersteuning geboden vanuit SWT
 3. Resultaat verzoek herindicatie
 4. Wijze van het onderzoek

De velden staan onderaan op het aanmeldscherm. De bedoeling is dat je ze altijd alle vier invult zodra je de aanmelding afsluit.We gaan deze gegevens verzamelen omdat ze nodig zijn voor de sturing en verantwoording van de Sociale Wijkteams. Enerzijds intern, voor bijvoorbeeld de vergelijking van teams. En anderzijds zijn deze gegevens extern nodig voor het monitoren van de prestaties van het SWT en de gesprekken die we hier met de opdrachtgever over hebben.

Deze informatie is van groot belang, dus we verzoeken jullie dringend bij elke afsluiting deze velden goed in te vullen!

Hieronder vinden jullie een toelichting en invulinstructie per veld. Mocht je er ondanks deze instructie toch niet uitkomen, vraag dan eerst een collega. Als het dan nog niet duidelijk is, stel je vraag dan aan ICT via support@sterker.nl

 

Toelichting/invulinstructie:

Situatie bij afsluiting: Kies altijd tenminste één situatie die bij afsluiting aan de orde is. Indien er meerdere situaties van toepassing zijn, selecteer dan al deze items.

 • Eigen kracht / netwerk:de oplossing voor de hulpvraag van de bewoner gelegen is (deels) gelegen in eigen kracht, gebruikelijke hulp, mantelzorg, overige personen uit het sociaal netwerk of een algemeen gebruikelijke voorziening.
 • Aanmelding SWT geannuleerd:de aanmelding is afgesloten zonder dat er over de aanmelding inhoudelijk met de cliënt is gesproken (cliënt inmiddels verhuisd, overleden, andere hulp gevonden, niet meer nodig, geen contact gekregen voor maken van afspraak, etc.)
 • Verwijzing AMW:de cliënt is doorverwezen naar het Algemeen Maatschappelijk Werk
 • Verwijzing ondersteunende begeleiding (pilot Hatert en Oost):de cliënt is doorverwezen naar de pilot 'Ondersteunende begeleiding' in Hatert of Nijmegen-Oost
 • Verwijzing algemene / wijkgerichte voorziening:de cliënt is doorverwezen naar een andere algemene voorziening, al dan niet in de wijk
 • Verwijzing overige (wettelijke) regelingen:de cliënt is doorverwezen in verband met (mogelijke) aanspraak op overige regelingen, zoals bijv. ZVW, WLZ, schuldhulpverlening, inkomensvoorzieningen, etc.
 • Opschaling Veiligheidshuis, regieteam:de aanmelding is opgeschaald naar Veiligheidshuis of Regieteam
 • Toeleiding maatwerkvoorziening Wmo: er wordt een maatwerkvoorziening Wmo aangevraagd bij de gemeente
 • Toeleiding individuele voorziening Jeugdwet:er wordt een individuele voorziening Jeugdwet aangevraagd bij de gemeente
 • Toeleiding drangtraject:er wordt een drangtraject ingezet

 

Ondersteuning geboden vanuit SWT: Kies bij afsluiting het meest passende item.

 • Nee, alleen onderzoek & toeleiding:er heeft geen ondersteuning vanuit het SWT plaatsgevonden. Contact met en over de cliënt is alleen gericht geweest op het onderzoeken van de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en het eventueel verwijzen naar algemene voorzieningen of het toeleiden naar maatwerkvoorzieningen.
 • Ja, alleen gedurende onderzoeksfase: er is door het SWT gedurende de onderzoeksfase kortdurend ondersteund. Contact met en over de cliënt was niet alleen gericht op onderzoek, verwijzing of toeleiding maar de SWT-professional heeft gedurende de onderzoeksfase een aanwijsbaar aandeel gehad in de ondersteuning van / hulpverlening aan de cliënt.
 • Ja, na afloop van onderzoeksfase (kort: <3 mnd en <25 uur):er is door het SWT ook na afloop van de onderzoeksfase kortdurend ondersteund. De SWT-professional voert na afronding van het onderzoek nog een of enkele gesprekken met de cliënt en voorziet hiermee zelf (gedeeltelijk) in de onderzochte ondersteuningsbehoefte. Het betreft een kort traject met een duur van maximaal 3 maanden en een totale tijdsbesteding van minder dan 25 uur. NB: kies deze optie ook als ondersteuning gedurende én na afloop onderzoeksfase aan de orde was.
 • Ja, na afloop van onderzoeksfase (lang: >3 mnd of >25 uur): idem, maar met een duur van meer dan 3 maanden en/of een totale tijdsbesteding van meer dan 25 uur

 

Resultaat verzoek herindicatie:kies het meest passende item bij afsluiting van een verzoek om wijziging of verlenging van de huidige voorziening

 • Niet van toepassing (geen herindicatie):kies deze optie als de aanmelding geen verzoek om verlenging of tussentijdse wijziging van een huidige voorziening betreft
 • Toegekend zoals verzocht:de nieuw toegekende maatwerkvoorziening is qua omvang, duur en intensiteit gelijk aan hetgeen door de cliënt (of zorgverlener) is verzocht
 • Gewijzigd toegekend:de nieuw toegekende maatwerkvoorziening is qua omvang, duur of intensiteit afwijkend van hetgeen door de cliënt (of zorgverlener) is verzocht. Kies deze optie ook indien de gewenste nieuwe duur of omvang van de voorziening in het verzoek door de cliënt of zorgverlener niet expliciet is aangegeven.
 • Niet toegekend:er wordt geen nieuwe maatwerkvoorziening toegekend (bij verzoek verlenging) of de bestaande voorziening wordt niet gewijzigd (bij verzoek tussentijdse wijziging)

 

Wijze van het onderzoek: kies bij afsluiting het meest passende item. Als er meerdere items van toepassing zijn, kies dan de bovenste van deze items. 

 • Onderzoek aan huis of op kantoor:er heeft een huisbezoek en/of een face-to-face gesprek met cliënt op kantoor of andere locatie plaatsgevonden
 • Telefonisch onderzoek:er heeft geen face-to-face gesprek plaatsgevonden, maar er is wel in de telefonisch contact met of over de cliënt geweest t.a.v. de inhoud van de ondersteuningsbehoefte.

Schriftelijk onderzoek:er heeft geen face-to-face gesprek en geen telefonisch inhoudelijk contact plaatsgevonden. Het onderzoek is afgerond op basis van schriftelijke informatie. NB: indien het een schriftelijk onderzoek was en vervolgens er wel telefonisch contact met cliënt/aanbieder was om deze alleen te informeren over de conclusie van het onderzoek, dan blijft het gezien worden als schriftelijk onderzoek.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.